Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Voorwaarden en begunstigden van de bescherming

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van de wettelijke bescherming moet de werknemersafgevaardigde voldaan hebben aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden op de datum van de verkiezingen.

De niet-verkozenen kandidaten moeten ook aan deze voorwaarde voldoen en daarnaast ook voorkomen op de definitieve, geldig ingediende kandidatenlijst. 

Begunstigden

Volgende werknemers genieten van de ontslagbescherming :

  • de gewone leden van de Ondernemingsraden en de Comités voor preventie en bescherming op het werk, alsook de vakbondsafgevaardigden belast met de opdrachten van het CPBW (in ondernemingen waar geen CPBW werd opgericht); hetzelfde geldt voor diegene die hun mandaat tijdelijk (bv. wegens ziekte) of definitief (bv. het orgaan functioneert niet omdat er slechts één verkozene is) niet meer uitoefenen.  De bescherming wordt verkregen ongeacht of er effectief kiesverrichtingen hebben plaatsgevonden (er zijn geen verkiezingen als er bijvoorbeeld op één lijst een aantal kandidaten werd voorgedragen dat kleiner is dan het aantal te begeven mandaten). Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de conventioneel opgerichte organen
  • De plaatsvervangers genieten van dezelfde bescherming, ook als deze een gewoon lid, die in de onmogelijkheid is om zijn mandaat uit te oefenen, niet vervangen
  • De niet verkozen kandidaten zijn eveneens beschermd mits hun kandidatuur op een geldige wijze werd ingediend, ze aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en op de definitieve kandidatenlijst voorkomen. 

Kandidaten voorgedragen bij verkiezingen die nietig werden verklaard, genieten ook van de bescherming ook al worden ze niet verkozen bij de nieuwe verkiezingen die volgen op een gerechtelijke beslissing.

Een werknemer in zijn proefperiode die aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet, is ook beschermd tegen ontslag.

De bescherming van de gewone leden, de plaatsvervangers en de niet-verkozen kandidaten blijft gehandhaafd ingeval van overgang van onderneming of een gedeelte van de onderneming krachtens overeenkomst, of ingeval van een splitsing van een technische bedrijfseenheid in meerdere juridische entiteiten en dit ongeacht het lot van het overlegorgaan.