Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toezicht en sancties

Toezicht

Artikel 80 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk bepaalt dat de inbreuken op de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.

De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie, bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.”.

Meer informatie en de gegevens van het Toezicht op het Welzijn op het Werk zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg onder de rubriek Over de FOD > Organigram > Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Sancties

De werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die in zijn onderneming geen Comité instelt, wordt gestraft met een sanctie van niveau 3.

Een sanctie van niveau 3 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1000 euro (x 6), hetzij een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro (x 6). De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Wordt bestraft met een sanctie van niveau 2, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die:

  • de werking van het Comité verhindert;
  • de uitoefening van het mandaat van de vertegenwoordigers van de werknemers in dat Comité belemmert;
  • dat Comité niet de inlichtingen verstrekt die hij daaraan moet verstrekken;
  • niet tot de verplichte raadplegingen van dat Comité overgaat;
  • de uitoefening van het mandaat van de vakbondsafvaardiging belast met de opdrachten van dat Comité belemmert.

Een sanctie van niveau 2 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro (x 6), hetzij een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro (x 6).

Regelgeving

  • Artikel 190, §2 van het Sociaal Strafwetboek.
  • Artikel 191, §2 van het Sociaal Strafwetboek.
  • Artikel 101 van het Sociaal Strafwetboek

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Toezicht en sancties inzake welzijn op het werk.