Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Akkoord

Het Comité geeft zijn voorafgaand akkoord betreffende:

  • de minimumduur van de prestaties van de preventieadviseur dermate dat de aan de interne dienst toegewezen opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend worden vervuld;
  • de aanduiding en vervanging van de preventieadviseurs, deskundig inzake arbeid, veiligheid en arbeidsgeneeskunde van de interne dienst;
  • de andere gevallen bepaald door de verschillende wetten en de uitvoeringsbesluiten ervan. Het betreft bijvoorbeeld het afwijken van de door de reglementering voorgeschreven temperaturen, de vermindering van bepaalde sanitaire installaties, de toegang tot sociale voorzieningen: refter, kleedkamers, …

De wijze waarop wordt vastgesteld dat er een akkoord is, moet bepaald worden in het huishoudelijk reglement.

Bij de aanduiding van de preventieadviseur psychosociale aspecten van de interne dienst moeten alle werknemersvertegenwoordigers binnen het comité hun voorafgaand akkoord geven. Indien geen akkoord bereikt wordt, moet de werkgever beroep doen op een preventieadviseur van een externe dienst.

Bij het beëindigen van de overeenkomst met een preventieadviseur van een interne dienst of bij de verwijdering uit zijn functie, vraagt de werkgever voorafgaand en per aangetekende brief het akkoord van de leden van het comité.

De werkgever duidt een vertrouwenspersoon aan of verwijdert hem uit zijn functie na voorafgaand akkoord van alle werknemersvertegenwoordigers in het comité.

Regelgeving

  • Artikel 32 sexies § 1er en § 2 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18 september 1996)
  • Artikels 5 en 15 van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20 januari 2003)
  • Artikel II.1-16, § 2 codex over het welzijn op het werk
  • Artikel II.7-4 codex over het welzijn op het werk
  • Artikel II.7-8 codex over het welzijn op het werk

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.