Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Comité voor preventie en bescherming op het werk

De inspraak van de werknemers over vraagstukken in verband met het welzijn van de werknemers wordt door de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk geregeld via het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Bij afwezigheid van een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, welke ook de reden daarvoor is, worden de taken en bevoegdheden van dit overlegorgaan automatisch doorgeschoven naar de vakbondsafvaardiging. In dat geval genieten de leden van de vakbondsafvaardiging, onverminderd de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten die voor hen gelden, dezelfde bescherming als de personeelsafgevaardigden in de Comités. Deze bescherming vangt aan op de datum van het begin van hun opdracht en eindigt op de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld als lid van het Comité. Meer informatie in de rubriek Ontslagbescherming van de ondernemingsraden en CPBW’s.

In ondernemingen waar er noch een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, noch een vakbondsafvaardiging bestaat, moet een beroep worden gedaan op de werknemers zelf. Hoe deze deelname moet gebeuren, wordt bepaald in de wetgeving.

Dit deel van de website behandelt titel 7 van boek II van de codex over het welzijn op het werk en beschrijft systematisch de oprichting, de opdrachten, de werking en het huishoudelijk reglement van het Comité voor de preventie en bescherming op het werk. Het behandelt daarnaast ook het statuut van de werknemersafgevaardigden.

Regelgeving

  • De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; Titel 1, boek I codex over het welzijn op het werk;
  • Titel 1, boek II codex over het welzijn op het werk;
  • Titel 3, boek II codex over het welzijn op het werk - de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk;
  • Titel 7, boek II codex over het welzijn op het werk;

Meer informatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Sociaal overleg > Informatie en consultatie in de onderneming > Comités voor preventie en bescherming op het werk.