Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verbod op ontslag

De personeelsafgevaardigden en de kandidaten kunnen slechts worden ontslagen:

  • om een dringende reden die vooraf door de arbeidsgerechten werd aanvaard;
  • om redenen van economische of technische aard die vooraf door het bevoegde paritair comité, of bij ontstentenis door de arbeidsgerechten werden erkend.

Elk ander ontslag is verboden