Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Huishoudelijk reglement

In hoofdstuk V, boek II, titel 7 van de codex over het welzijn op het werk wordt bepaald welke punten het huishoudelijk reglement minstens moet bevatten:

 • de nadere regels betreffende de plaats en het tijdstip van de vergaderingen;
 • de naam en de voornaam van de gewone en plaatsvervangende leden die de werkgever vertegenwoordigen en de naam en voornaam van de gewone en plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen;
 • de naam en de voornaam van de voorzitter en, in voorkomend geval, van zijn plaatsvervanger;
 • de nadere regels betreffende de taak van de voorzitter en de wijze waarop hij zich kan laten vervangen;
 • de wijze waarop een punt kan worden ingeschreven op de agenda;
 • de wijze waarop de leden worden opgeroepen voor de vergadering;
 • de nadere regels betreffende het verloop van de vergaderingen;
 • de nadere regels betreffende het vereiste aanwezigheidsquorum om rechtsgeldig te kunnen vergaderen en de wijze waarop wordt vastgesteld dat er een akkoord is;
 • de wijze waarop inzage wordt verleend in de verslagen, adviezen en alle andere documenten die door de werkgever moeten worden ter beschikking gehouden van het Comité;
 • de wijze van bewaring en de termijn van bewaring van het archief van het Comité en de nadere regels betreffende de inzage ervan door de leden van het Comité;
 • de nadere regels betreffende de aanduiding van de afvaardigingen en de samenstelling van die afgevaardigden;
 • de aard van de middelen, inzonderheid onder de vorm van een notitieboekje of een gelijkwaardig rapporteringsmiddel, die ter beschikking worden gesteld van de leden van het Comité;
 • de nadere regels betreffende de contacten met de personen in de onderneming die betrokken zijn bij het welzijnsbeleid;
 • de nadere regels betreffende de voorbereidende vergaderingen en betreffende bijkomende vergaderingen;
 • de wijze waarop, in voorkomend geval, deskundigen worden uitgenodigd;
 • de wijze waarop het personeel wordt geïnformeerd over de agendapunten en de beslissingen van het Comité;
 • de procedure tot wijziging van het reglement.

De Comités zijn evenwel vrij om bijkomende bepalingen op te nemen in functie van de eigenheid van de onderneming.

Regelgeving

Artikel II.7-31 codex over het welzijn op het werk

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.