Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Huishoudelijk reglement

Bij koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor Preventie en Bescherming werd bepaald welke punten het huishoudelijk reglement minstens moet bevatten:

 • de nadere regels betreffende de plaats en het tijdstip van de vergaderingen;
 • de naam en de voornaam van de gewone en plaatsvervangende leden die de werkgever vertegenwoordigen en de naam en voornaam van de gewone en plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen;
 • de naam en de voornaam van de voorzitter en, in voorkomend geval, van zijn plaatsvervanger;
 • de nadere regels betreffende de taak van de voorzitter en de wijze waarop hij zich kan laten vervangen;
 • de wijze waarop een punt kan worden ingeschreven op de agenda;
 • de wijze waarop de leden worden opgeroepen voor de vergadering;
 • de nadere regels betreffende het verloop van de vergaderingen;
 • de nadere regels betreffende het vereiste aanwezigheidsquorum om rechtsgeldig te kunnen vergaderen en de wijze waarop wordt vastgesteld dat er een akkoord is;
 • de wijze waarop inzage wordt verleend in de verslagen, adviezen en alle andere documenten die door de werkgever moeten worden ter beschikking gehouden van het Comité;
 • de wijze van bewaring en de termijn van bewaring van het archief van het Comité en de nadere regels betreffende de inzage ervan door de leden van het Comité;
 • de nadere regels betreffende de aanduiding van de afvaardigingen en de samenstelling van die afgevaardigden;
 • de aard van de middelen, inzonderheid onder de vorm van een notitieboekje of een gelijkwaardig rapporteringsmiddel, die ter beschikking worden gesteld van de leden van het Comité;
 • de nadere regels betreffende de contacten met de personen in de onderneming die betrokken zijn bij het welzijnsbeleid;
 • de nadere regels betreffende de voorbereidende vergaderingen en betreffende bijkomende vergaderingen;
 • de wijze waarop, in voorkomend geval, deskundigen worden uitgenodigd;
 • de wijze waarop het personeel wordt geïnformeerd over de agendapunten en de beslissingen van het Comité;
 • de procedure tot wijziging van het reglement.

De Comités zijn evenwel vrij om bijkomende bepalingen op te nemen in functie van de eigenheid van de onderneming.

Regelgeving

 • Artikel 31 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (B.S. 10 juli 1999)

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.