Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Andere bevoegdheden van het Comité

De verschillende koninklijke besluiten die samen de Codex over het welzijn op het werk vormen, geven nog verschillende opdrachten aan het Comité. Het betreft onder meer:

 • Op het vlak van het werken met beeldschermen: na voorafgaand advies van de preventieadviseur-arbeidsarts en na advies van het Comité, stelt de werkgever de maatregelen vast die nodig zijn om de activiteit van de werknemer zodanig te organiseren dat de dagelijkse werktijd met een beeldscherm op gezette tijden wordt onderbroken door rustpauzen of andersoortige activiteiten waardoor de belasting van het werken met een beeldscherm wordt verlicht;
 • Op het vlak van de moederschapsbescherming: de resultaten van de risico-evaluatie en de te nemen algemene maatregelen worden op schrift gesteld en bijgehouden in een document dat wordt voorgelegd voor advies aan het Comité, en dat op verzoek van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de bepalingen van dit besluit, te hunner beschikking wordt gesteld;
 • Op het vlak van biologische agentia: de elementen die bij de beoordeling van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers hebben meegespeeld, de resultaten van de beoordeling en de te nemen algemene maatregelen worden bijgehouden in een geschreven document dat wordt voorgelegd aan het advies van het Comité.

Ook in de Codex over het Welzijn op het Werk komen er nog bepalingen voor die bijkomende opdrachten geven aan het Comité en die onder meer betrekking hebben op de fysische agentia, de maatregelen die worden getroffen in verband met de sociale voorzieningen en de E.H.B.O.

 • Op regionaal vlak bestaan er eveneens regelgevingen die bepalingen bevatten waarin het Comité een rol te vervullen heeft. Zo heeft het Vlaamse Gewest een tussenkomst van het Comité voorzien in volgende reglementeringen:
 • het decreet van 2 april 2004 tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto;
 • het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag;
 • Vlarem I
 • Vlarem II

Regelgeving

 • artikel VIII.2-3 codex over het welzijn op het werk
 • artikel X.5-5 codex over het welzijn op het werk
 • artikel VII.1-8 codex over het welzijn op het werk

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.