Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Specifieke opdrachten

Het betreft:

  • de betrokkenheid van het Comité bij het beheer en de werkzaamheden van het departement belast met het medisch toezicht van de Interne Dienst door ten minste tweemaal per jaar, met een tijdsverloop van maximaal zes maanden hieraan aan- dacht te besteden op grond van een verslag dat hiertoe door de preventieadviseur belast met het medisch toezicht wordt opgesteld;
  • het stimuleren van de activiteiten van de Interne Dienst en het opvolgen van de werking van de Interne Dienst;
  • het uitwerken en het toepassen van de propagandamiddelen en de maatregelen in verband met het onthaal van de werknemers, de informatie en de opleiding op het vlak van de preventie en bescherming op het werk;
  • het onderzoeken van de door de werknemers geuite klachten met betrekking tot het welzijn op het werk, evenals de klachten die betrekking hebben op de manier waar- op de diensten, waarop in toepassing van de arbeidsongevallenwetten een beroep wordt gedaan, hun opdracht vervullen;
  • de relaties met de Externe Dienst. Deze hebben onder meer betrekking op de wijze waarop het Comité wordt betrokken bij de opdrachten die de Externe Dienst in de onderneming uitoefent en worden bepaald in de overeenkomst die gesloten wordt tussen de werkgever en de Externe Dienst;
  • het verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk collectief karakter: het Comité ontvangt het document waarin de risicosituatie wordt beschreven door de werknemer (zonder mededeling van de identiteit van deze werknemer) en geeft haar advies over de wijze waarop het verzoek zal behandeld worden en over de gevolgen die aan het verzoek worden gegeven. Vervolgens deelt de werkgever aan het Comité schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek heeft.

Regelgeving

  • Artikel 13, 5° van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (B.S. 31 maart 1998)
  • Artikel 5, 6 en 7 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (B.S.10 juli 1999)
  • Artikel 20 en 21 van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (B.S. 28 april 2014)

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.