Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economische en financiële informatie en raadpleging

In ondernemingen waar geen ondernemingsraad werd opgericht maar wel een Comité, moet de werkgever aan het Comité voortaan economische en financiële informatie bezorgen. Dit geldt voor alle ondernemingen met een comité en zonder ondernemingsraad, ongeacht of er een vakbondsafvaardiging bestaat.

In ondernemingen waar zowel een ondernemingsraad als een Comité bestaan, wordt de economische en financiële informatie niet in het Comité maar in de ondernemingsraad besproken. De inhoud van deze informatie aan de ondernemingsraad wordt omschreven in het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden. Meer informatie hierover is beschikbaar in het deel Informatie voor de Ondernemingsraad.

Regelgeving

Artikels 65bis tot 65novies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18 september 1996)

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.