Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Initiatiefrecht

Het Comité beschikt over een initiatiefrecht in volgende gevallen:

  • Wanneer een preventieadviseur van een Externe Dienst die bij een werkgever opdrachten uitvoert niet langer het vertrouwen geniet van de werknemers of zijn onafhankelijkheid of bekwaamheid in het gedrang is, mag de werkgever deze preventieadviseur vervangen, indien het geheel van de werknemersvertegenwoordigers in het Comité, hierom verzoekt.
  • Alle werknemersvertegenwoordigers in het Comité kunnen de werkgever verzoeken een vertrouwenspersoon aan te duiden in de onderneming of instelling. Zij kunnen de werkgever eveneens verzoeken de vertrouwenspersoon uit zijn functie te verwijderen.
  • Minstens één derde van de werknemersvertegenwoordigers in het Comité kunnen verzoeken dat een risicoanalyse van de psychosociale risico’s wordt uitgevoerd op het niveau van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld.

Regelgeving

  • Artikel 32 sexies, §2 en §2/1 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18 september 1996)
  • Artikel II.3-42, 1° lid codex over het welzijn op het werk
  • Artikel I.3-4 codex over het welzijn op het werk

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.