Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Initiatiefrecht

Het comité beschikt over een initiatiefrecht in volgende gevallen:

  • Wanneer een preventieadviseur van een Externe Dienst die bij een werkgever opdrachten uitvoert niet langer het vertrouwen geniet van de werknemers of zijn onafhankelijkheid of bekwaamheid in het gedrang is, doet de werkgever deze preventieadviseur vervangen, indien het geheel van de werknemersvertegenwoordigers in het Comité, hierom verzoekt.
  • Alle werknemersvertegenwoordigers in het Comité kunnen de werkgever verzoeken een vertrouwenspersoon aan te duiden in de onderneming of instelling. Zij kunnen de werkgever eveneens verzoeken de vertrouwenspersoon uit zijn functie te verwijderen.
  • Minstens één derde van de werknemersvertegenwoordigers in het Comité kunnen verzoeken dat een risicoanalyse van de psychosociale risico’s wordt uitgevoerd op het niveau van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld.

Regelgeving

  • Artikel 32sexies, §2 en §2/1 van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (B.S. 18 september 1996)
  • Artikel 34, 1° lid van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (B.S. 31 maart 1998)
  • Artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (B.S. 28 april 2014)

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.