Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Taken van het secretariaat

 • Betreffende de agenda:
  • elk gewoon lid van het Comité ten minste acht dagen voor de vergadering schriftelijk uitnodigen;
  • de datum en de agenda van de vergadering meedelen aan de preventieadviseur van de Externe Dienst die krachtens artikel II.3-26 van de codex over het welzijn op het werk, is aangeduid.
 • Opstellen van de notulen van de vergadering en ze ten minste acht dagen voor de vergadering van het Comité bezorgen aan de gewone en plaatsvervangende leden, evenals aan de preventieadviseurs.
 • Toezenden van documenten:
  • het jaarverslag: het secretariaat dient elk gewoon lid ten minste vijftien dagen voor de vergadering van de maand februari het jaarverslag van de Interne Dienst toe te sturen, onverminderd de verplichtingen om binnen de dertig dagen na het opstellen ervan een afschrift van het jaarverslag toe te zenden aan de gewone of plaatsvervangende leden van het Comité;
  • verslag medisch toezicht: het secretariaat dient elk gewoon lid tenminste één maand voordat de vergadering over de zaken in verband met het medisch toezicht plaats heeft, het verslag toe te sturen dat in dit verband is opgesteld door de preventieadviseur belast met het medisch toezicht;
  • maand- en jaarverslag: Het secretariaat dient binnen de dertig dagen vanaf het tijdstip opgelegd voor het opstellen ervan, een afschrift van de maand- en jaarverslagen toe te zenden aan de gewone en de plaatsvervangende leden van het Comité, de ondernemingsraad en de syndicale afvaardiging, indien deze instellingen bestaan;
  • kennisgeving aan personeel door middel van aanplakking of via andere gelijkwaardige communicatiekanalen van elke informatie die het Comité in het bijzonder wil kenbaar maken:
   • de datum en de agenda van de vergadering van het Comité;
   • de conclusies en de genomen beslissingen van de vergaderingen van het Comité;
   • de inhoud van het jaarlijks actieplan;
   • het jaarverslag van de Interne Dienst;
   • de aan de adviezen van het Comité gegeven gevolgen;
   • elke informatie die het Comité in het bijzonder wil kenbaar maken.

De volgende taken moeten, in elk geval, verzekerd worden door de preventieadviseur die belast is met de leiding van de Interne Dienst of door de preventieadviseur die belast is met de leiding van de afdeling:

 • de adviezen van het Comité opstellen;
 • er voor zorgen dat de notulen van de vergaderingen worden opgesteld;
 • de vergaderingen bijwonen en er de nodige toelichtingen verstrekken;
 • het leiden van het secretariaat; alle andere taken die een meer administratief karakter hebben moeten niet door de preventieadviseur zelf worden uitgeoefend, maar hij moet er wel voor zorgen dat ze gebeuren.

Regelgeving

Artikel II.7-24 codex over het welzijn op het werk

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.