Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overname van activa

Voor de toepassing van wat volgt, dient onder het begrip overname van activa te worden verstaan: het vestigen van een zakelijk recht op het geheel of een deel van de activa van een failliete onderneming of van een onderneming die het voorwerp is van een gerechtelijk akkoord met boedelafstand waarbij de hoofdactiviteit van de onderneming of van een afdeling ervan wordt voortgezet.

Een Comité blijft behouden tot de eerstkomende verkiezingen, indien de technische bedrijfseenheid of de technische bedrijfseenheden waaruit de onderneming bestaat, de aard behouden die ze hadden voor het faillissement of het gerechtelijk akkoord door boedelafstand zonder in een andere onderneming opgenomen te worden; het Comité is uitsluitend samengesteld uit een aantal effectieve personeelsafgevaardigden, evenredig met het aantal in de nieuwe onderneming tewerkgestelde werknemers volgens de bij koninklijk besluit bepaalde regelen; de personeelsafgevaardigden worden onder gewone of plaatsvervangende afgevaardigden die werden overgenomen, of onder de niet-verkozen kandidaat-personeelsafgevaardigden voor de laatste verkiezingen van het Comité die werden overgenomen, aangewezen door de werknemersorganisaties die de bij de vorige verkiezingen verkozen afgevaardigden hebben voorgedragen; dit Comité fungeert voor het geheel van het personeel van de overgenomen onderneming.

De BVBA X exploiteert een onderneming op industrieterrein X. De BVBA Y doet hetzelfde op industrieterrein Y. De twee ondernemingen stellen beiden voldoende personeel tewerk zodat zij beiden een Comité hebben. De BVBA Y neemt de activa over van de failliete onderneming X. De twee ondernemingen op industrieterrein X en Y blijven verder functioneren. Een Comité van de onderneming X blijft behouden tot de eerstkomende verkiezingen. Het fungeert voor het geheel van het personeel van de overgenomen onderneming X. Het Comité is uitsluitend samengesteld uit een aantal effectieve personeelsafgevaardigden, evenredig met het aantal in de nieuwe onderneming X tewerkgestelde werknemers. De personeelsafgevaardigden worden aangewezen door de werknemersorganisaties die bij de vorige verkiezingen verkozen afgevaardigden hebben voorgedragen. Deze personeelsafgevaardigden zijn gewone of plaatsvervangende afgevaardigden die werden overgenomen of niet-verkozen kandidaat-personeelsafgevaardigden voor de laatste verkiezingen van het Comité.

Een Comité blijft behouden tot de eerstkomende verkiezingen indien de technische bedrijfseenheid of de technische bedrijfseenheden waaruit de onderneming bestaat in een andere onderneming of technische bedrijfseenheid ervan wordt opgenomen en indien de onderneming of de technische bedrijfseenheid waarin ze worden opgenomen, niet over een dergelijk Comité beschikt. Het Comité is uitsluitend samengesteld uit een aantal effectieve personeelsafgevaardigden, evenredig met het aantal overgenomen werknemers volgens de door de Koning bepaalde regelen; de personeelsafgevaardigden worden onder de gewone of plaatsvervangende afgevaardigden die werden overgenomen, of onder de niet-verkozen kandidaat-personeelsafgevaardigden voor de laatste verkiezingen van het Comité die werden overgenomen, aangewezen door de werknemersorganisaties die bij de vorige verkiezingen verkozen afgevaardigden hebben voorgedragen. Dit Comité fungeert voor het deel van de overgenomen onderneming.

De BVBA X exploiteert een onderneming in stad X. De BVBA Z doet hetzelfde in stad Z. De BVBA X stelt 120 werknemers tewerk en heeft een Comité. De BVBA Z stelt slechts 40 werknemers tewerk en heeft geen Comité. De onderneming Z neemt de activa van de failliete onderneming X over. De technische bedrijfseenheid X wordt opgenomen in die van Z. Een Comité blijft behouden tot de eerstkomende verkiezingen. Het fungeert voor het deel van de overgenomen onderneming X. Het Comité is uitsluitend samengesteld uit een aantal effectieve personeelsafgevaardigden evenredig met het aantal overgenomen werknemers. De personeelsafgevaardigden worden aangewezen door de werknemersorganisaties die bij de vorige verkiezingen verkozen afgevaardigden hebben voorgedragen. De personeelsafgevaardigden zijn de gewone of plaatsvervangende afgevaardigden die werden overgenomen of de niet-verkozen kandidaat-personeelsafgevaardigden voor de laatste verkiezingen van het Comité.

De werknemersorganisaties die bij de vorige verkiezingen verkozen afgevaardigden hebben voorgedragen, kunnen met de nieuwe werkgever een ander geldig akkoord sluiten tot de eerstkomende verkiezingen.

Regelgeving

  • Artikel 69, 2° van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18 september 1996)
  • Artikel 76 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18 september 1996)

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.