Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad moet opgericht worden in elke onderneming die gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstelt. De ondernemingsraad moet hernieuwd worden in elke onderneming die gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt. 

Met onderneming worden zowel de ondernemingen met handels- en industriële finaliteit als de ondernemingen zonder handels- en industriële finaliteit (zoals instellingen in de sociale en gezondheidssector (ziekenhuizen, rusthuizen), het vrij onderwijs, enz.) bedoeld. 

De ondernemingsraad is een paritair orgaan waarin het ondernemingshoofd de werknemersvertegenwoordigers informeert en raadpleegt.

Het is een tweeledig orgaan dat is samengesteld uit, enerzijds, het ondernemingshoofd en de door hem aangeduide werkgeversafgevaardigden en, anderzijds, de werknemersvertegenwoordigers die elke 4 jaar verkozenen worden door de werknemers van de onderneming op basis van de kandidatenlijsten ingediend door de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg onder de rubriek Sociaal Overleg > Sociale verkiezingen 2016.

De opdrachten van de ondernemingsraad

De opdrachten van de ondernemingsraad zijn tweeledig :

  • Economische en financiële bevoegdheden; 
  • Sociale bevoegdheden.

Artikel 15 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven legt de basis voor de bevoegdheden van de ondernemingsraad.

Andere wetten, regelgeving (uitvoeringsbesluiten, cao’s, …) of decreten  uitgevaardigd door federale instellingen kennen ook bevoegdheden toe aan de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad is in de eerste plaats een orgaan waarin de  werknemersvertegenwoordigers door het ondernemingshoofd geïnformeerd en geraadpleegd worden.  In bepaalde omstandigheden heeft de ondernemingsraad daarentegen ook controle- en beslissingsopdrachten.

De opdrachten van de ondernemingsraad die op deze site worden besproken hebben uitsluitend betrekking op federale normen (wetten, besluiten, collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad). Het betreft dus opdrachten die aan alle ondernemingsraden, ongeacht waar ze in België gevestigd zijn, toekomen. De opdrachten aan de ondernemingsraad  toegekend door normen aangenomen door de deelstaten, worden hier niet behandeld.