Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad moet opgericht worden in elke onderneming die gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstelt. De ondernemingsraad moet hernieuwd worden in elke onderneming die gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt. 

Met onderneming worden zowel de ondernemingen met handels- en industriële finaliteit als de ondernemingen zonder handels- en industriële finaliteit (zoals instellingen in de sociale en gezondheidssector (ziekenhuizen, rusthuizen), het vrij onderwijs, enz.) bedoeld. 

De ondernemingsraad is een paritair orgaan waarin het ondernemingshoofd de werknemersvertegenwoordigers informeert en raadpleegt.

Het is een tweeledig orgaan dat is samengesteld uit, enerzijds, het ondernemingshoofd en de door hem aangeduide werkgeversafgevaardigden en, anderzijds, de werknemersvertegenwoordigers die elke 4 jaar verkozenen worden door de werknemers van de onderneming op basis van de kandidatenlijsten ingediend door de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties.

Werking en bevoegdheden

Informatie over de werking en de opdrachten van de OR is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg onder de rubriek Sociaal Overleg > Overlegorganen- en procedures binnen de onderneming (OR, CPBW, VA, e.a.) > Ondernemingsraad – werking en opdrachten

In de rubriek  "De opdrachten van de ondernemingsraad" kan u een uitgebreide toelichting vinden over de economische en financiële informatie die door het ondernemingshoofd aan de ondernemingsraad verstrekt moet worden.

Ontslagbescherming

De gewone en plaatsvervangende werknemersvertegenwoordigers van de ondernemingsraden (OR) en de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en de kandidaat-werknemersvertegenwoordigers genieten van een speciale bescherming tegen ontslag. Ook de vakbondsafgevaardigden die de opdrachten van het comité uitoefenen, omdat er geen comité werd opgericht in de onderneming, genieten dezelfde bescherming tegen ontslag.

De wet bepaalt dat de werknemersvertegenwoordigers en de kandidaat-werknemersvertegenwoordigers enkel kunnen worden ontslagen om dringende reden vooraf aangenomen door het arbeidsgerecht, of om economische of technische redenen vooraf erkend door het bevoegd paritair orgaan.

Deze wettelijke bescherming is van openbare orde.

Meer informatie hierover vindt u in de rubriek “Ontslagbescherming van de werknemersvertegenwoordigers die zetelen in de OR of het CPBW”.