Ondrenemingsraad

Vervanging van de leden van de ondernemingsraad

De lijst met de leidinggevende functies, bepaald tijdens de verkiezingsprocedure, evenals de indicatieve lijst met de leden van het leidinggevend personeel, moeten worden bewaard tot aan de eerstkomende verkiezingen op de plaats waar het arbeidsreglement van de onderneming wordt bewaard.

Bij de vervanging van een gewoon lid van de werkgeversafvaardiging, wordt voorrang gegeven aan de functie. Dit impliceert dat het gewoon lid kan vervangen worden door een persoon die geen deel uitmaakte van de onderneming op het ogenblik van de vorige sociale verkiezingen of die geen leidinggevende functie uitoefende op dat ogenblik.

 • Wanneer een lid van de werkgeversafvaardiging zijn leidinggevende functie in de onderneming verliest, duidt de werkgever de persoon aan die dezelfde functie overneemt.  
 • Wanneer de functie van een lid van de werkgeversafvaardiging geschrapt wordt, kan de werkgever een persoon aanduiden die één van de leidinggevende functies uitoefent die voorkomt op de lijst met leidinggevende functies.  
 • Wanneer nieuwe leidinggevende functies gecreëerd worden na de datum van de aanplakking van het resultaat van de verkiezingen, kan de lijst met de leidinggevende functies aangepast worden. In dit geval legt de werkgever schriftelijk een voorstel tot aanpassing van de lijst voor aan de raad. Hij vermeldt eveneens, bij wijze van aanduiding, de naam van de personen die deze leidinggevende functies uitoefenen. Deze raad deelt zijn opmerkingen mee aan de werkgever binnen de maand volgend op de overlegging van het voorstel aan de raad. 

Vervolgens deelt de werkgever, schriftelijk, zijn beslissing mee aan de raad en plakt hij deze aan in de lokalen van de onderneming op de plaats waar het arbeidsreglement bewaard wordt. Binnen de zeven dagen volgend op de aanplakking van deze beslissing, is een beroep hiertegen mogelijk. 

Vervanging van een lid van de werknemersafvaardiging

Vervanging van een gewoon lid 

Het kan voorkomen dat een gewoon lid van de werknemersafvaardiging, tijdelijk of definitief, zijn mandaat niet kan uitoefenen. Om de continuïteit van de ondernemingsraad te verzekeren voorziet de wet in de verkiezing van gewone én plaatsvervangende werknemersafgevaardigden. 

Met tijdelijke verhindering wordt in principe bedoeld dat een gewoon lid van de werknemersafvaardiging wegens persoonlijke redenen niet kan deelnemen aan de vergadering van de ondernemingsraad.  

De verhindering kan ook beroepsgerelateerd zijn. Bijvoorbeeld in geval van overmacht, wanneer bij dringende en onverwachte werken de aanwezigheid van een afgevaardigde als gekwalificeerd werknemer noodzakelijk is.  De verhindering kan ook het gevolg zijn van lange termijn werken, uit te voeren bij een klant gevestigd op een afgelegen locatie. 

Met definitieve verhindering bedoelt men de situaties waarbij het mandaat van het gewoon lid een einde neemt :  

 • indien de betrokkene geen deel meer uitmaakt van het personeel van de TBE; 
 • in geval van ontslagneming uit het mandaat;  
 • indien de betrokkene geen lid meer is van de werknemersorganisatie die de kandidatuur heeft voorgedragen;  
 • in geval van intrekking van het mandaat wegens ernstige tekortkomingen, uitgesproken door de arbeidsrechtbank op verzoek van de werknemersorganisatie die de kandidatuur heeft voorgedragen; 
 • indien de betrokkene niet meer behoort tot de categorie van werknemers waartoe hij behoorde op het ogenblik van de verkiezingen, tenzij de organisatie die de kandidatuur heeft voorgedragen, het behoud van het mandaat vraagt bij aangetekend schrijven gericht aan de werkgever (uitz.: deze bepaling geldt niet voor de jeugdige werknemersafgevaardigden); 
 • zodra de betrokkene deel uitmaakt van het leidinggevend personeel; 
 • in geval van overlijden.    

Indien het mandaat van het gewoon lid een einde neemt om één van de hierboven genoemde redenen, voltooit het plaatsvervangend lid van dezelfde categorie en dezelfde lijst, in de volgorde waarin ze werden verkozen, dit mandaat. In andere woorden : een gewoon lid van de categorie arbeiders van lijst Y moet vervangen worden door een plaatsvervangende arbeider op lijst Y. Hij kan dus niet vervangen worden door een plaatsvervangende bediende van lijst Y. 

Wanneer er geen plaatsvervangers meer zijn, wordt het gewoon lid vervangen door een niet-verkozen kandidaat van dezelfde categorie en dezelfde lijst, in de volgorde van de rangschikking zoals bepaald in het proces-verbaal van de stemopneming, en die geniet van een ontslagbescherming van 4 jaar.  

Wanneer er geen plaatsvervangers meer zijn en geen niet-verkozen kandidaten met een ontslagbescherming van 4 jaar, wordt een gewoon lid wiens mandaat een einde neemt, vervangen door een niet-verkozen kandidaat van dezelfde categorie en dezelfde lijst  die het grootste aantal stemmen heeft bekomen en die enkel van een ontslagbescherming van 2 jaar geniet. Deze kandidaat voltooit het mandaat en geniet van een bescherming tot op de datum van de installatie van de verkozen kandidaten bij volgende verkiezingen. 

Vervanging van een plaatsvervangend lid

Het mandaat van een plaatsvervangend lid kan een einde nemen wanneer:  

 • hij een gewoon lid wordt; 
 • hij zijn mandaat verliest om één van de hierboven genoemde redenen.   

Indien een plaatsvervangend lid gewoon lid wordt of indien zijn mandaat een einde neemt, vervangt de niet-verkozen kandidaat van dezelfde categorie en van dezelfde lijst deze in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid en voltooit hij zijn mandaat. Welke niet-verkozene komt in aanmerking: de eerste in de volgorde van de rangschikking zoals bepaald in het proces-verbaal van de stemopneming. 

Opgelet: Enkel een niet-verkozen kandidaat die geniet van een ontslagbescherming van 4 jaar kan een plaatsvervangend lid vervangen. In tegenstelling tot de vervanging van een gewoon lid, die in laatste instantie vervangen kan worden door een niet-verkozen kandidaat die een ontslagbescherming van 2 jaar geniet, kan dergelijke niet-verkozene nooit een plaatsvervangend lid vervangen.   

Dit betekent dat voor de vervanging van een plaatsvervangend lid, alleen de niet-verkozen kandidaten, die dezelfde bescherming genieten als de gewone en de plaatsvervangende leden, in aanmerking kunnen worden genomen.