Ondrenemingsraad

Samenstelling

Leden

De ondernemingsraad is samengesteld uit: 

  • het ondernemingshoofd (voorzitter) en de werkgeversafvaardiging, namelijk één of verscheidene door hem aangewezen gewone of plaatsvervangende afgevaardigden die bevoegd zijn om hem te vertegenwoordigen en te verbinden op grond van de leidinggevende functie die zij in de onderneming uitoefenen. Deze leden moeten voorkomen op de lijsten met het leidinggevend personeel die opgemaakt worden tijdens de sociale verkiezingsprocedure.  Deze afgevaardigden, met inbegrip van het ondernemingshoofd, mogen niet talrijker zijn dan de werknemersafgevaardigden.   
  • de werknemersafgevaardigden, namelijk de vertegenwoordigers van de werknemers, verkozen tijdens de laatste sociale verkiezingen. De secretaris wordt gekozen uit en door de werknemersafgevaardigden.

Alleen de leden van de ondernemingsraad kunnen in principe zetelen in de vergaderingen.

Kunnen bij wijze van uitzondering ook deelnemen aan de vergaderingen :

  • één of meerdere deskundigen – in bepaalde omstandigheden is het mogelijk om beroep te doen op specialisten die geen deel uitmaken van de ondernemingsraad, hetzij voor aanvullend onderzoek in verband met de meegedeelde gegevens, hetzij met het oog op ophelderingen met betrekking tot bepaalde technische aspecten. Ze kunnen slechts occasioneel deelnemen aan de vergaderingen. Wanneer men een deskundige wenst uit te nodigen in het kader van de economische en financiële inlichtingen, moet een specifieke procedure gevolgd worden. Voor andere kwesties is het aangewezen om het akkoord van de verschillende partijen te verkrijgen of deze materie nader te regelen in het huishoudelijk reglement.  
  • de bedrijfsrevisor 
  • een sociaal-inspecteur van de Algemene Directie van de Controle op de sociale wetten.  

Het voorzitterschap

De ondernemingsraad wordt voorgezeten door het ondernemingshoofd zelf of door de persoon die door het ondernemingshoofd gemachtigd werd om het voorzitterschap waar te nemen. Eénmaal aangeduid kan deze persoon het ondernemingshoofd als dusdanig verbinden.

Taken van de voorzitter 

De voorzitter is onder meer verantwoordelijk voor het organiseren en het verloop van de vergaderingen van de ondernemingsraad.

Hij roept de raad samen en stelt de datum, het uur en de plaats van de vergadering vast. De oproeping wordt aan alle leden overhandigd volgens de modaliteiten vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Het secretariaat

Het secretariaat van de vergaderingen wordt waargenomen door een lid van de werknemersvertegenwoordiging. Hij wordt gekozen en voorgedragen door de werknemersafvaardiging volgens de modaliteiten bepaald in het huishoudelijk reglement. Ook zijn rol wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.

Bij gebrek aan akkoord over de aanwijzing van de secretaris van de ondernemingsraad en bij ontstentenis van bijzondere bepalingen in het huishoudelijk reglement dienaangaande, wordt de secretaris aangeduid door de representatieve werknemersorganisatie of door de representatieve organisatie van kaderleden waarvan de lijst bij de laatste sociale verkiezingen het grootste aantal stemmen heeft behaald.

Het is aan te raden om ook een plaatsvervangend secretaris aan te duiden.

In elk geval kan de secretaris en zijn plaatsvervanger niet aangeduid worden binnen de werkgeversafvaardiging.

Taken van de secretaris 

De secretaris maakt de notulen op.

Hij is ook verantwoordelijk voor het bijhouden van het archief van de ondernemingsraad.

Tenslotte zorgt hij voor de voorbereiding van de vergaderingen van de raad, van de afdelingen, van de commissies alsook van de interzetelvergaderingen opdat deze op de gewenste datum plaatsvinden en in de best mogelijke voorwaarden van voorbereiding, documentatie en informatie.  

Om zijn taak in de best mogelijke voorwaarden te kunnen vervullen, moet de secretaris over de nodige tijd en faciliteiten beschikken, zoals een lokaal en materiaal, waaronder informaticamiddelen, ….  

De gewone en plaatsvervangende werknemers- en werkgeversafgevaardigden

Om de continuïteit van de ondernemingsraad te garanderen worden, zowel voor de werknemers- als de werkgeversafvaardiging, gewone en plaatsvervangende afgevaardigden aangeduid.  

De plaatsvervangende werknemersafgevaardigden worden verkozen in het kader van de sociale verkiezingen. Als er voldoende kandidaten zijn bij de verkiezingen kunnen er evenveel plaatsvervangende als gewone leden verkozen worden.  

De plaatsvervangende werkgeversafgevaardigden worden door het ondernemingshoofd aangeduid op basis van de lijst met leidinggevende functies meegedeeld in het kader van de sociale verkiezingen.  

Opmerkingen:  

Indien een gewoon lid van de werkgevers- of werknemersafvaardiging verhinderd is, moet hij vervangen worden. Deze vervanging verloopt volgens specifieke regels.  
Preventieadviseurs en de vertrouwenspersonen (aangeduid in het kader van de preventie van psychosociale belasting) mogen, uit hoofde van hun functie, geen deel uitmaken van de werkgevers- of werknemersafvaardiging.