Ondrenemingsraad

Organisatie

Plaats van de vergaderingen

De ondernemingsraad vergadert in de zetel van de onderneming, op de plaats bepaald door het ondernemingshoofd.  

Wanneer de onderneming meerdere vestigingen heeft en meerdere ondernemingsraden heeft opgericht, is het evenwel mogelijk om interzetelvergaderingen te organiseren aangaande kwesties gemeenschappelijk aan de verschillende raden.  

In zo’n geval moet de vergadering plaatsvinden in één van de zetels van de onderneming.  

Samenroepen van de vergaderingen 

De ondernemingsraad moet minstens één keer per maand vergaderen in de lokalen van de onderneming op uitnodiging van het ondernemingshoofd. De datum, het uur en de plaats van de vergadering worden door hem bepaald. Het ondernemingshoofd roept de vergadering samen ook al wordt deze georganiseerd op vraag van de werknemersafvaardiging.

Het huishoudelijk reglement verduidelijkt de inhoud van de oproeping. In aanvulling op de verplichte vermeldingen van plaats, tijd, uur en agendapunten kan het huishoudelijk reglement bijvoorbeeld bepalen hoe de documenten met betrekking tot de agendapunten ter beschikking van de leden van de ondernemingsraad worden gesteld (bv. de documenten worden als bijlage aan de oproeping toegevoegd, of worden digitaal ter beschikking gesteld …).  

De oproeping gebeurt schriftelijk en individueel. In principe is de oproeping enkel aan de gewone leden gericht.  

De dagorde 

Alle punten die op de vergadering van de ondernemingsraad behandeld zullen worden moeten op de dagorde voorkomen. Het opstellen van de dagorde is een verantwoordelijkheid van de secretaris van de ondernemingsraad.

Er zijn 2 soorten agendapunten: de punten die in het kader van de reglementering verplicht moeten worden behandeld en de punten die op de agenda werden geplaatst door een lid van de ondernemingsraad.  

In elk geval kunnen enkel punten op de agenda worden geplaatst waarvoor de ondernemingsraad bevoegd is.  

Als niet alle punten op de dagorde tijdens één vergadering behandeld kunnen worden, zullen ze uitgesteld worden en op de dagorde van een volgende vergadering geplaatst worden.  

Vergaderingen in afdelingen 

De ondernemingsraad kan in afdelingen worden onderverdeeld.

De afdelingen spelen de rol van gespecialiseerde werkgroepen. Eénmaal de werkzaamheden van zo’n afdeling afgerond zijn, moeten ze in ieder geval het resultaat van hun werkzaamheden ter beraadslaging aan de ondernemingsraad voorleggen.  

Iedere partij kan, op ieder ogenblik, het initiatief nemen om de oprichting van afdelingen voor te stellen, maar het akkoord van de ondernemingsraad is vereist om de afdelingen op te richten.  

De afdelingen kunnen worden opgericht op het niveau van de zetel, de afdeling of andere kleinere gehelen van de onderneming. Zij kunnen ook als actieterrein een bepaalde opdracht of een specifiek onderwerp van de ondernemingsraad hebben (tewerkstelling, maatschappelijke werken, economische en financiële kwesties, enz.).  

Elk van de partijen (werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers) is vrij  om de leden van haar afvaardiging aan te duiden die zullen deel uitmaken van elk van de opgerichte afdelingen. In elk geval betreft het hier afgevaardigden die zetelen in de ondernemingsraad.