Ondrenemingsraad

Frequentie

Na de sociale verkiezingen moet het ondernemingshoofd een installatievergadering van de ondernemingsraad samenroepen.

Daarna vergadert de ondernemingsraad in principe één keer per maand.  

Installatievergadering

De installatievergadering moet plaatsvinden binnen dertig dagen na het vervallen van de termijn voor het bezwaar tegen de resultaten van de sociale verkiezingen, of binnen dertig dagen na de definitieve gerechtelijke beslissing tot geldigverklaring van de verkiezingen.

In ondernemingen waar al een ondernemingsraad was opgericht bij vorige sociale verkiezingen, wordt deze eerste vergadering in principe binnen een kortere termijn georganiseerd. Deze termijn kan vastgesteld worden in het huishoudelijk reglement.

Maandelijkse vergaderingen

De ondernemingsraad moet minstens één maal per maand, op initiatief van het ondernemingshoofd worden samengeroepen.  

Bijzondere vergaderingen

Naast de maandelijkse vergaderingen komt de ondernemingsraad samen tijdens bijzondere vergaderingen om er economische, financiële en sociale aangelegenheden te onderzoeken.

De frequentie en de dagorde van deze bijzondere vergaderingen wordt bepaald door de regelgeving. We onderscheiden:

 • Vergadering aangaande de economische en financiële basisinformatie :
  • Deze informatie moet binnen 2 maanden na de verkiezing of de herverkiezing van de ondernemingsraad overhandigd worden.
  • De vergadering moet plaatsvinden binnen een termijn van minimaal 15 dagen en maximaal 2 maanden na het overhandigen van de documenten.   
 • Vergadering aangaande de jaarlijkse informatie:
  • deze informatie moet binnen de 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar aan de ondernemingsraad overhandigd en besproken worden.
  • Indien de onderneming opgericht is onder de vorm van handelsvennootschap, mag deze termijn van 3 maanden overschreden worden, maar de vergadering moet in elk geval vóór de algemene vergadering van de aandeelhouders plaatsvinden.  
  • Het doel van deze vergaderingen is de basisinformatie te actualiseren.  
  • Tijdens deze vergadering moet ook informatie met een sociaal karakter verstrekt worden, met name over de structuur van de tewerkstelling, haar evolutie en over de vooruitzichten inzake tewerkstelling.  
 • Vergaderingen aangaande de periodieke informatie
  • Minstens één keer per kwartaal worden periodieke inlichtingen aan de ondernemingsraad verstrekt.
  • Deze inlichtingen, die moeten toelaten de evolutie in de onderneming op korte termijn te volgen, zijn van economische en financiële aard en van sociale aard.  
 • Vergaderingen aangaande occasionele informatie:
  • Telkens zich gebeurtenissen voordoen of beslissingen genomen worden die een belangrijke economische en financiële weerslag kunnen hebben op de onderneming en ook telkens wanneer de werkgever van plan is om over te gaan tot collectieve afdankingen of aanwervingen om economische of technische redenen moet de ondernemingsraad worden samengeroepen.  

Vergaderingen op vraag van tenminste een derde van de werknemersvertegenwoordigers

Naast de maandelijkse en de bijzondere vergaderingen moet de werkgever de ondernemingsraad ook bijeenroepen wanneer ten minste één derde van de gewone leden van de personeelsafvaardiging daarom vraagt. De kwesties die ingeschreven moeten worden op de dagorde worden vermeld volgens de modaliteiten voorzien in het huishoudelijk reglement.  

De frequentie van de vergaderingen van de ondernemingsraad kunnen samengevat worden als volgt:

In deze tabel zijn niet de bijzondere vergaderingen opgenomen die gehouden moeten worden op grond van andere regelgeving en georganiseerd moeten worden binnen andere termijnen.
Aard van de vergadering Frequentie 
Installatievergadering
 • Voorzien in het HR of,
 • 30 dagen na het vervallen van de termijn voor het bezwaar tegen de verkiezingen of,
 • 30 dagen na de gerechtelijke beslissing tot geldigverklaring van de verkiezingen
Gewone vergadering
 • Elke maand
 • Op vraag van 1/3 van de werknemersvertegenwoordigers
Basisinformatie Binnen de termijn van 2 maanden na de verkiezingen
Jaarlijkse informatie
 • Binnen de termijn van 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar
 • Voor handelsvennootschappen, vóór de algemene vergadering van de aandeelhouders
Periodieke informatie Trimestrieel
Occasionele informatie Zo vlug mogelijk