Ondrenemingsraad

Wie stelt het huishoudelijk reglement op?

Model opgesteld op het niveau van het paritair comité

Sommige paritaire comités hebben een model van huishoudelijk reglement opgesteld. Dit model is van toepassing op de ondernemingen van hun sector en de ondernemingsraden moeten zich baseren op dit reglement maar hebben de mogelijkheid er wijzigingen en aanvullingen in aan te brengen die beter aangepast zijn aan de noden van de onderneming. 

Indien verschillende paritaire comités en dus huishoudelijke reglementen van toepassing zijn in de onderneming, dient alleen datgene te worden toegepast dat werd opgesteld door het paritair orgaan waaronder het grootste aantal werknemers van de onderneming ressorteert.  

Model opgesteld op het niveau van de onderneming

Wanneer het paritair comité waaronder de onderneming ressorteert geen model huishoudelijk reglement heeft opgemaakt, komt het aan de ondernemingsraad toe om dit reglement op te stellen om geldig te kunnen functioneren.

Huishoudelijk reglement na de sociale verkiezingen

Indien er al een ondernemingsraad werd opgericht na vorige sociale verkiezingen kan het bestaande huishoudelijk reglement hernomen worden. Het huishoudelijk reglement wordt op de agenda van de installatievergadering (= eerste vergadering na de sociale verkiezingen) geplaatst. De nieuwe leden moeten immers op de hoogte gebracht worden van het bestaande huishoudelijk reglement en krijgen hiervan een kopie. In de notulen van deze installatievergadering wordt genoteerd dat er kennis werd genomen van het huishoudelijk reglement en of er al dan niet een beslissing genomen is tot wijziging van het reglement. Een expliciete goedkeuring van het bestaande reglement is niet nodig, enkel een kennisname en een bewijs van kennisname (op de dagorde/in de notulen) is voldoende.

Voor zover er geen beslissingen genomen worden over de wijziging van het huishoudelijk reglement blijft het vigerende reglement van toepassing. Wat betreft de wijziging van het huishoudelijk reglement moet in het reglement zelf een procedure tot wijziging van het reglement voorzien worden.