Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De rechten en plichten van de ondernemingsraad

In het kader van zijn economische en financiële bevoegdheden en zijn sociale opdrachten, is de ondernemingsraad bevoegd om op verschillende manieren in te grijpen.    

Afhankelijk van het geval, heeft de ondernemingsraad :

  • informatieopdrachten; 
  • raadplegingsopdrachten;
  • beslissingsopdrachten;
  • controle- of toezichthoudende opdrachten.  

De uitoefening van deze opdrachten brengt rechten en plichten voor de leden van de ondernemingsraad met zich mee.  

Verplichting om de werknemers te informeren

Het informeren van de werknemers van de onderneming over de onderwerpen die in de vergaderingen werden besproken, is één van de hoofdtaken van de leden van de raad.  

Deze voorlichtingsplicht betreft zowel de economische en financiële informatie als de sociale en werkgelegenheidsinformatie die in de vergaderingen werd besproken.    

Deze verplichting om de werknemers te informeren moet worden uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen in het huishoudelijk reglement betreffende de wijze waarop het personeel wordt voorgelicht en in kennis gesteld van de activiteiten van de ondernemingsraad.  

Deze plicht om de werknemers te informeren moet uitgeoefend worden in overeenstemming met het principe van vertrouwelijkheid.  Het doorgeven van de informatie moet zo gebeuren dat de belangen van de onderneming niet geschaad worden.  

Plicht tot vertrouwelijkheid

Bij het doorgeven van informatie aan de werknemers moeten de vertegenwoordigers die zetelen in de ondernemingsraad het principe van vertrouwelijkheid respecteren wanneer nodig.    

Verspreiden van informatie met een collectief karakter 

Als het principe van vertrouwelijkheid niet gerespecteerd wordt, voorziet het Sociaal Strafwetboek in algemene sancties voor ieder lid van de ondernemingsraad (de secretaris inbegrepen), die wederrechtelijk globale inlichtingen meedeelt of ruchtbaar maakt die van die aard zijn dat zij nadeel kunnen berokkenen aan de belangen van de onderneming.  

Bovendien voorziet het koninklijk besluit van 27 november 1972, dat het ondernemingshoofd wat betreft de economische en financiële informatie bepaalde inlichtingen als vertrouwelijk kan bestempelen.  Deze vertrouwelijkheid houdt in dat de inlichtingen op geen enkele manier aan de andere werknemers mogen doorgegeven of doorverteld worden.   

Verspreiden van informatie met een individueel karakter 

De leden van de ondernemingsraad mogen in geen geval inlichtingen van individuele aard waarvan zij kennis hadden wegens hun functie of mandaat verspreiden.  

Tenslotte hebben leden van de ondernemingsraad niet als taak om informatie te verspreiden aan derden, buiten de onderneming.