Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Werking

Wat betreft de werking van de ondernemingsraad moet men met een aantal principes rekening houden, meer bepaald wat betreft:

  • De vergaderingen van de ondernemingsraad;
  • Het huishoudelijk reglement;
  • De rechten en de plichten van de ondernemingsraad;
  • Het statuut van de werknemersafgevaardigden;
  • De faciliteiten van de werknemersafgevaardigden.

Artikel 15 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven legt de basis voor de bevoegdheden van de ondernemingsraad.

Andere wetten, regelgeving (uitvoeringsbesluiten, cao’s, …) of decreten  uitgevaardigd door federale instellingen kennen ook bevoegdheden toe aan de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad is in de eerste plaats een orgaan waarin de  werknemersvertegenwoordigers door het ondernemingshoofd geïnformeerd en geraadpleegd worden.  In bepaalde omstandigheden heeft de ondernemingsraad daarentegen ook controle- en beslissingsopdrachten.

De opdrachten van de ondernemingsraad die op deze site worden besproken hebben uitsluitend betrekking op federale normen (wetten, besluiten, collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad). Het betreft dus opdrachten die aan alle ondernemingsraden, ongeacht waar ze in België gevestigd zijn, toekomen. De opdrachten aan de ondernemingsraad  toegekend door normen aangenomen door de deelstaten, worden hier niet behandeld.