Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen conventioneel « brugpensioen » ) - Raadplegingen en toezichthoudend

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is een regeling waarbij oudere werknemers die ontslagen werden niet alleen recht hebben op een werkloosheidsuitkering maar ook op een aanvullende vergoeding ten laste van hun ex-werkgever, namelijk de "bedrijfstoeslag". 

De werknemer kan slechts afgedankt worden in het kader van dergelijk stelsel mits een specifieke procedure wordt gevolgd en hij voldoet aan een aantal voorwaarden aangaande leeftijd en beroepsverleden

Bovendien moet de werknemer die ontslagen werd in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en die niet de vereiste leeftijd heeft bereikt, vervangen worden door een uitkeringsgerechtigd volledig werkloze, of een gelijkgestelde.

Er bestaan evenwel een aantal uitzonderingen op deze vervangingsplicht :

  • voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering;
  • in situaties waarbij de werkgever kan bewijzen dat er geen vervanger beschikbaar is op de arbeidsmarkt;
  • voor ondernemingen aan wie de minister een vrijstelling van de plicht tot vervanging verleende.  

In het kader van deze stelsels komt de ondernemingsraad op verschillende momenten tussen.

  • In eerste instantie op het niveau van de te volgen procedure. Voordat overgegaan kan worden tot ontslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag moet de ondernemingsraad geraadpleegd worden om na te gaan of de werknemers die aan de criteria voldoen om ontslagen te worden in het kader van dit stelsel (leeftijdsvoorwaarde, anciënniteit, enz.) bij voorrang kunnen worden afgedankt.
  • Daarnaast waakt de ondernemingsraad, over de vervangingsplicht van de werkloze met bedrijfstoeslag na het ontslag
  • Tenslotte, wordt de ondernemingsraad, in het geval een aanvraag werd ingediend tot erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering, geraadpleegd inzake het herstructureringsplan. De erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering zal gevolgen hebben voor de vervangingsplicht.