Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Personeelsbeleid - Raadpleging

Op verzoek van de werknemersafgevaardigden zal het ondernemingshoofd de ondernemingsraad inlichten over de regels die inzake personeelsbeleid worden gevolgd. Hij zal de ondernemingsraad inlichten over de ontwerpen en maatregelen die één of meer elementen van het personeelsbeleid kunnen wijzigen. 

Deze inlichtingen het onder meer betrekking op de gevolgde regels inzake:    

  • aanwerving, selectie, mutatie (overplaatsing) en beroepsbevordering; 
  • de organisatie van het onthaal; 
  • de systemen van voorlichting en mededeling in de ondernemingen; 
  • de maatregelen om de menselijke en hiërarchische verhoudingen te bevorderen; 
  • de opdrachten van de sociale en personeelsdiensten; 
  • de regels die de betrekkingen van deze diensten met het personeel beheersen.     

De ondernemingsraad zal deze inlichtingen, ontwerpen en maatregelen onderzoeken. De raad geeft advies, formuleert suggesties of bezwaren.

Deze maatregel heeft tot doel de werknemer nauwer te betrekken bij het personeelsbeleid van de onderneming en een beter klimaat te scheppen tussen de werkgevers en werknemers.