Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Informatie inzake tewerkstelling - Informatie en raadpleging

Voorwerp, aard en doelstelling van de te verstrekking inlichtingen

Een grondige voorlichting en tijdige raadpleging moet de ondernemingsraad betrekken bij  het tewerkstellingsbeleid van de onderneming. De ondernemingsraad moet schriftelijk geïnformeerd en geraadpleegd worden vóór er beslissingen worden genomen.

Deze bevoegdheid heeft tot doel de werknemers nauwer te betrekken bij het leven van de onderneming en een beter klimaat tussen de werkgever en de werknemers te scheppen. Dit recht op inlichting en raadpleging moet uitgeoefend worden met eerbiediging van de beheersverantwoordelijkheden en van het beslissingsrecht van het ondernemingshoofd.

De schriftelijke informatie aan de ondernemingsraad wordt vergezeld van de nodige mondelinge commentaar teneinde met kennis van zaken over te gaan tot gedachtewisselingen tijdens dewelke de leden hun adviezen, suggesties of bezwaren kunnen formuleren.

Het ondernemingshoofd zal, hetzij onmiddellijk, hetzij tijdens de volgende vergadering, het gevolg meedelen dat hij zal geven of heeft gegeven aan de adviezen, suggesties of bezwaren die door de werknemersafgevaardigden naar voren werden gebracht.

In het kader van deze inlichtingen moet worden vermeden dat buiten de onderneming inlichtingen worden gepubliceerd die de belangen van de onderneming zouden kunnen schaden.

De gegeven inlichtingen worden in verband gebracht met de nationale en sectoriële economische situatie en aangevuld met de punten die eigen zijn aan het gewest of aan de groep waartoe een onderneming behoort. Onder groep dient te worden verstaan: de ondernemingen met verschillende zetels, de ondernemingen die een internationaal karakter hebben, de economische groep.

In het kader van deze inlichtingen kunnen bepalingen voorzien worden die gunstiger zijn voor de werknemers. Er kunnen bijvoorbeeld vlugge consultatieprocedures voorzien worden, ten einde, in gelijk welke omstandigheden en op de meest geschikte wijze, de mogelijkheid van een onafgebroken dialoog voorzien tussen de directie en de werknemersvertegenwoordigers.

Wat de informatie inzake tewerkstelling betreft onderscheiden we:

 • de informatie over de algemene vooruitzichten,  
 • de jaarlijkse informatie,  
 • de periodieke informatie en  
 • de occasionele informatie. 

Algemene vooruitzichten van de onderneming 

Ter gelegenheid van de besprekingen van de economische en financiële informatie zal de werkgever aanvullende informatie verstrekken over de algemene vooruitzichten van de onderneming en hun weerslag op de tewerkstelling. Deze inlichtingen zullen betrekking hebben op de markttoestand, de order-portefeuille en de ontwikkelings-, rationalisatie-, organisatie- of reorganisatieprogramma’s.

Jaarlijkse informatie 

Ter gelegenheid van de jaarlijkse informatie over de economische en financiële situatie worden aan de ondernemingsraad gegevens verstrekt die deze in staat moeten stellen zich een duidelijk beeld te vormen :

 • over de structuur van de tewerkstelling in de onderneming,
 • over haar evolutie en
 • over de vooruitzichten inzake tewerkstelling.

Structuur van de tewerkstelling 

Deze inlichtingen vermelden welke de personeelsbezetting is per geslacht, leeftijdsgroep, beroepsklasse, afdeling en per statuut, op het einde van het dienstjaar of op een overeengekomen tijdstip.

Wat de beroepsklasse van de werknemers betreft, dient men zich te laten leiden door de grote classificaties die gebruikt worden door de paritaire comité’s of door de onderneming.

Het concept “afdeling” moet worden geïnterpreteerd in het licht van de kenmerken van de onderneming en haar organisatie.

Met statuut wordt het onderscheid bedoeld tussen vaste werknemers, de werknemers tewerkgesteld in uitvoering van de wettelijke en/of conventionele bepalingen betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

Op verzoek van de werknemersvertegenwoordigers zullen deze inlichtingen aangevuld worden met informatie over de personeelsbezetting met volledige of beperkte werktijd of door andere ondernemingen ter beschikking gesteld aan de werkgever; over de nationaliteit en anciënniteit.

Evolutie van de tewerkstelling 

Deze inlichtingen vermelden de wijzigingen die tijdens het afgelopen dienstjaar hebben plaatsgevonden. Ze bevatten volgende elementen:

 • Het aantal personen die de onderneming verlaten hebben, onderverdeeld naar geslacht, leeftijdsgroep, beroepsklasse en afdeling;
  • vrijwillig;
  • onvrijwillig, waarbij een onderscheid zal worden gemaakt tussen de afdankingen wegens economische en/of technische redenen en deze welke te wijten zijn aan andere redenen en de opruststellingen.    

 

 • Het aantal aangeworven personen, onderverdeeld naar geslacht, leeftijdsgroep, beroepsklasse en afdeling. De inlichtingen moeten betrekking hebben op de aanwervingen volgens grote afdelingen en beroepsklassen.  
 • Het aantal personen die binnen de onderneming het voorwerp hebben uitgemaakt van een vaste verplaatsing tussen afdelingen en beroepsklassen. Op grond van deze inlichtingen, zal de ondernemingsraad moeten uitmaken of de gesignaleerde mutaties al dan niet van betekenis zijn, onder meer uit oogpunt van de werking en de evolutie van de onderneming. Worden niet bedoeld door de term “mutatie” de tijdelijke veranderingen van affectatie die te wijten zijn aan de courante organisatie van het werk.  
 • Het aantal personen, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een wijziging van hun arbeidstijdregeling waardoor zijn overgegaan van een voltijdse arbeidsregeling naar een deeltijdse arbeidsregeling en vice-versa. Alle werknemers van wie de arbeidsovereenkomst werd gewijzigd, wat hun arbeidstijdregeling betreft, kom hier in aanmerking. Het gaat hier dus niet om werknemers die om persoonlijke redenen een tijdelijke wijziging van hun arbeidstijdregeling kennen.  
 • Het aantal personen die in de onderneming waren tewerkgesteld in uitvoering van de wettelijke en/of conventionele bepalingen betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, de procedure van tewerkstelling (rechtstreekse aanwerving door de werkgever, ter beschikking stelling door een uitzendbureau of door de VDAB, het uitzonderlijk ter beschikking stellen van vaste werknemers ten behoeve van gebruikers in de gevallen toegelaten door de wet en/of door een overeenkomst), de redenen waarom op tijdelijke en uitzendarbeid beroep werd gedaan, de gemiddelde duur van deze tewerkstelling en de afdelingen van de onderneming waarvoor op deze tewerkstelling een beroep werd gedaan.

Op verzoek van de werknemersafvaardiging zal de werkgever ook het aantal afwezigheidsdagen, de dagen van gedeeltelijke werkloosheid, de overuren en de nationaliteit opnemen in de inlichtingen.

Tewerkstellingsvooruitzichten voor het komende dienstjaar 

Er wordt ook naar de toekomst van de onderneming gekeken. In dit kader worden inlichtingen gegeven over de tewerkstellingsvooruitzichten met als doel zo goed mogelijk de weerslag na te gaan van deze algemene vooruitzichten op de structuur van de tewerkstelling in de onderneming. De inlichtingen moeten toelaten de werknemers te betrekken bij een op de toekomst gericht tewerkstellingsbeleid.

Deze inlichtingen worden verstrekt onder de vorm van becijferde ramingen omtrent de inkrimpingen of de uitbreiding van het tewerkstellingsvolume voor het geheel van de onderneming en haar afdelingen. Indien mogelijk worden deze gegevens onderverdeeld naar beroepsklasse. De inlichtingen waarin kwantitatieve gegevens zijn vervat zullen uiteraard benaderend en veranderlijk zijn ; bijgevolg zullen zij vatbaar zijn voor wijzigingen in de loop van de periode waarop zij betrekking hebben.

Wanneer de vooruitzichten een vermindering van de personeelsbezetting laten vermoeden die aanleiding zal geven tot afdankingen, zal de werkgever uiteenzetten welke maatregelen zijn gepland om de wedertewerkstelling van de betrokken werknemers onder de beste voorwaarden te doen verlopen. Wanneer de vooruitzichten een uitbreiding van de personeelsbezetting laten vermoeden, zal hij informatie geven over de maatregelen die men zal treffen om overplaatsingen of nieuwe aanwervingen mogelijk te maken.

Genomen of geplande sociale maatregelen 

De werkgever deelt ook mee welke sociale maatregelen hij genomen of gepland heeft  om de tewerkstelling te bevorderen, welke specifieke maatregelen hij heeft genomen of gepland om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen, tot welke sociale maatregelen de bewegingen, die zich in de onderneming hebben voorgedaan of zijn voorzien, aanleiding hebben gegeven of zullen geven. Deze inlichtingen worden gesitueerd in de context van de structuur, evolutie en vooruitzichten inzake de tewerkstelling. 

Kenmerken van de verstrekte inlichtingen 

Deze jaarlijkse inlichtingen over de structuur, de evolutie en de perspectieven van de tewerkstelling worden schriftelijk aan de leden van de ondernemingsraad verstrekt, uiterlijk een dag voor de vergadering en bevatten zowel kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Er bestaat ook een onderscheid tussen de inlichtingen die verplicht gegeven moeten worden en de andere, die slechts moeten worden meegedeeld op verzoek van de werknemersvertegenwoordigers, als zij van oordeel zijn dat zij betekenisvol zijn voor de structuur of voor de activiteit van de onderneming. Het ligt voor de hand, dat de ondernemingsraden eveneens bijkomende inlichtingen kunnen ontvangen, naar gelang van de eigen kenmerken van elke onderneming en de overeenkomstige behoeften aan informatie (bv. opleidingsniveau).

De inlichtingen moeten zo duidelijk mogelijk zijn, zowel wat betreft hun voorstelling als hun inhoud, zodat ze een vruchtbaar overleg in de ondernemingsraad omtrent de tewerkstellingsproblemen van de onderneming bewerkstelligen.  

Periodieke informatie 

De periodieke informatie stelt de ondernemingsraad in staat de stand en de evolutie van de tewerkstelling te volgen in de loop van het jaar. De leden van de ondernemingsraad kunnen op die manier een vergelijking maken met de jaarlijkse informatie (onder meer wat werd aangekondigd in het kader van aanwervingen en ontslagen) en nagaan of de doelstellingen werden verwezenlijkt.

Deze schriftelijke informatie wordt minstens ieders kwartaal verstrekt en uiterlijk een dag voor de vergadering.

Met deze informatie beschikken de leden van de ondernemingsraad over precieze gegevens over de toestand en de evolutie van de tewerkstelling, met name betreffende:

 •  de staat van de realisatie van de jaarlijks aangekondigde vooruitzichten;
 • de redenen waarom de doelstellingen en de vooruitzichten vastgesteld op het ogenblik dat de jaarlijkse inlichtingen werden verstrekt, niet konden worden verwezenlijkt;
 • de wijzigingen in de vooruitzichten die in de loop van het volgend kwartaal kunnen worden verwacht.

Het geven van deze informatie betreffende de tewerkstelling heeft als doel de geschillen tussen werkgevers en werknemers te voorkomen en een beter toekomstgericht tewerkstellingsbeleid in de hand te werken.

Occasionele informatie 

Occasionele informatie wordt gegeven wanneer het ondernemingshoofd in afwijking van de vooruitzichten over moet gaan tot collectieve afdankingen of aanwervingen om economische of technische redenen. De ondernemingsraad wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, in elk geval vóór er beslissingen worden genomen. Het algemeen beginsel van het voorafgaand karakter van de inlichtingen en de raadpleging zal van toepassing zijn op alle gevallen, wat de collectieve afdankingen betreft. Daarentegen kan het gebeuren dat het onmogelijk is de ondernemingsraad vooraf in te lichten over de aanwervingen.

De veranderingen in de vooruitzichten zullen, rekening houdende met de aard van deze laatste, noodzakelijkerwijs een zeker belang moeten hebben.

De wijzigingen in de personeelsbezetting ingevolge seizoensschommelingen kunnen niet worden beschouwd als onverwachte wijzigingen.

Wanneer de werkgever van plan is om tot collectief ontslag over te gaan, is er een specifieke informatie- en raadplegingsprocedurevoorzien