Ondrenemingsraad

Stress - Informatie en raadpleging

In het kader van het welzijnsbeleid in de onderneming moet de werkgever maatregelen van collectieve aard nemen om stress die door het werk wordt veroorzaakt, te voorkomen en/of te helpen voorkomen.

Het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad moeten, elk binnen de perken van hun eigen bevoegdheid, informatie krijgen en voorafgaandelijk advies verstrekken over de verschillende fasen van het beleid, dat de werkgever wenst te voeren. Bij ontstentenis van een comité, wordt dit beleid gevoerd in overleg met de vakbondsafvaardiging.

In de ondernemingsraad wordt stress behandeld vanuit het standpunt van de arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden en het rendement van de onderneming.

Vanuit de bevoegdheid van de ondernemingsraad wordt stress en psychosociale risico’s in het algemeen collectief aangepakt, namelijk op het niveau van de onderneming in haar geheel en op het niveau van de groep.

De ondernemingsraad heeft als taak stressproblemen van collectieve aard, die tot uiting komen bij de opsporing en evaluatie van risico’s te voorkomen en/of te verhelpen.

Specifieke informatie over deze thematiek is beschikbaar op de website van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overheid en op BESWIC.