Ondrenemingsraad

Remuneratiebeleid van bestuurders en leidinggevenden - Informatie en raadpleging

De wet van 6 april 2010 voorziet in de omzetting de Europese richtlijn 2006/46/EG, die bepaalt dat beursgenoteerde bedrijven en autonome overheidsbedrijven een verklaring inzake deugdelijk bestuur moeten publiceren. Het concept deugdelijk bestuur of « corporate governance »  omvat een reeks regels en gedragingen die bepalen hoe vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd. Het ligt in de lijn van een beweging naar verantwoordelijkheidsgevoel, beter management en betere controle. Essentiële waarden zijn hier transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Met corporate governance wordt een maatschappelijk verantwoord gedrag binnen de ondernemingen beoogd.

Het is in dit kader dat de beursgenoteerde bedrijven en de autonome overheidsbedrijven een aantal verplichtingen moeten naleven :

  • opstellen van een verklaring van deugdelijk bestuur, opgenomen in hun jaarverslag;    
  • oprichting van een renumeratiecomité die een jaarlijks renumeratieverslag opstelt (dit verslag is een onderdeel van de verklaring inzake deugdelijk bestuur en beschrijft de gehanteerde interne procedures om een remuneratiebeleid te ontwikkelen en een renumeratieniveau te bepalen voor de bestuurders en managers);  
  • verplichting om bonussen de verdelen over de tijd ;  
  • beperking van de vertrekvergoedingen : vanaf 1 juli 2009 is de toegekende vertrekvergoeding in geval van vroegtijdige beëindiging niet hoger dan 12 maanden basissalaris en variabele renumeratie. In bepaalde gevallen kan de raad van bestuur overwegen een hogere vertrekvergoeding toe te kennen met een maximum van 18 maanden basissalaris en variabele renumeratie.   
  • …   

Het is daarom dat beursgenoteerde bedrijven en autonome overheidsbedrijven bepaalde verplichtingen opgelegd krijgen.    

Rol van de ondernemingsraad  

In deze context beschikt de ondernemingsraad over een recht op informatie een raadpleging met betrekking tot :  

  • het renumeratieverslag : dit document moet meegedeeld worden aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis aan de werknemersafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging.  
  • De beperking van de vertrekvergoeding : Als een verzoek om een vertrekvergoeding toe te kennen die hoger ligt dan de beperking van 12 maanden loon  aan de algemene vergadering van aandeelhouders werd voorgelegd, moet dit ook aan de ondernemingsraad worden meegedeeld. Dit verzoek moet dertig dagen voor de datum van de publicatie van de oproeping tot de eerstvolgende gewone algemene vergadering worden meegedeeld aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, aan de werknemersafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging. Op vraag van één van de partijen in de ondernemingsraad, (van de vakbondsafvaardiging of van de werknemersafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk,) brengt deze een advies uit aan de algemene vergadering.