Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nachtarbeid – Informatie en raadpleging

Onder nachtarbeid verstaan we, werk uitgevoerd tussen 20 en 6u ‘s morgens. 

In België legt de wet het algemeen principe van verbod op nachtarbeid op.

Op dit principe zijn er een aantal afwijkingen.  

Rol van de ondernemingsraad 

In het geval dat de werkgever een arbeidsregeling met nachtprestaties wenst in te voeren (dit is een arbeidsregeling met prestaties die gewoonlijk ‘s nachts tussen 24uur en 5uur ‘s morgens worden geleverd), moet de werkgever overleg plegen met de werknemersafgevaardigden over de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van het invoeren van nachtarbeid.

Deze overlegprocedure is een voorwaarde voor het invoeren van een arbeidsregeling met nachtprestaties in de onderneming en rechtvaardigt zich omdat dergelijke arbeidsregeling een gevoelige impact heeft op het leven en de gezondheid van de werknemer.

Dit overleg moet ten minste betrekking hebben op de punten die zijn vastgelegd bij koninklijk besluit : 

  • de naleving van de CAO nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties;
  • de nodige veiligheidsmaatregelen;
  • de mogelijkheden inzake kinderopvang;
  • de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het vlak van bezoldiging;
  • het aantal betrokken werknemers.

Een verslag van de raadplegingen moet verzonden worden naar de voorzitter van het paritair comité of de paritaire comités waartoe de onderneming behoort.

Bij ontstentenis van een ondernemingsraad, raadpleegt de werkgever de vakbondsafvaardiging, en wanneer er geen vakbondsafvaardiging is, de werknemers.