Ondrenemingsraad

Jaarlijkse vakantie – Beslissing

De ondernemingsraad heeft tot taak de data van de jaarlijkse vakantie te bepalen en indien er aanleiding toe bestaat, een beurtwisseling van het personeel in te voeren. De ondernemingsraad heeft terzake dus een beslissingsbevoegdheid.

Deze bevoegdheid wordt uitgeoefend in het kader van de reglementering inzake jaarlijkse vakantie van loontrekkenden dat onder de bevoegdheid van de FOD Sociale Zekerheid valt.

In het kader van deze wetgeving kan het bevoegd paritair comité de datum van de jaarlijkse vakantie vaststellen, en indien van toepassing, de beurtwisseling. De beslissing van het paritair comité moet genomen worden uiterlijk op 31 december van het voorafgaande jaar.

Indien het paritair comité zijn beslissing niet uiterlijk op 31 december heeft bekend gemaakt, wordt de datum van de vakantie vastgesteld door de ondernemingsraad. Als er geen ondernemingsraad is, of deze neemt geen beslissing, wordt de datum van de jaarlijkse vakantie vastgesteld in overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis, in overleg tussen de werkgever en de werknemers. Als op het niveau van bovenstaande overlegstructuren geen beslissing genomen wordt, zal over de data van de jaarlijkse vakantie beslist worden bij een individueel akkoord tussen de werkgever en de betrokken werknemer.

Rol van de ondernemingsraad

De wetgeving spreekt zich niet uit over de ultieme datum waarbinnen de ondernemingsraad zich uitgesproken moet hebben over de jaarlijkse vakantie. Het spreekt voor zich dat dergelijk besluit zo spoedig mogelijk genomen moet worden.    

Bovendien moet bij de vaststelling van de data van de jaarlijkse vakantie rekening gehouden worden met de verschillende voorschriften bepaald door de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie.  

Deze beslissingsbevoegdheid van de ondernemingsraad bestaat er in dat deze enerzijds rekening houdt met de organisatorische vereisten van de onderneming en anderzijds, met de rechtmatige verlangens van de werknemers. Zo kan de ondernemingsraad, indien nodig, een beurtwisseling uitwerken voor de vakantie van de werknemers.