Ondrenemingsraad

Betaald educatief verlof - Beslissing

Educatief verlof is een recht toegekend aan werknemers die voltijds en aan bepaalde werknemers die deeltijds in de privé sector tewerkgesteld zijn.  Het laat hen toe om bepaalde opleidingen te volgen en op het werk afwezig te zijn met behoud van hun normaal loon.

De werkgever waarbij een aanvraag om van het betaald educatief verlof te genieten werd ingediend moet hierin mee instemmen wanneer de betrokken werknemer en de gevolgde opleiding aan de voorwaarden vastgesteld door de wet voldoen.

Opgelet : In het kader van de 6e staatshervorming werden bepaalde aspecten van deze materie geregionaliseerd. De regelgeving betreffende betaald educatief verlof wordt hier dus niet behandeld.

De bevoegdheden van de ondernemingsraad wat deze materie betreft werden evenwel nog niet aangepast.

De ondernemingsraad heeft een beslissingsbevoegdheid op het vlak van de planning van het betaald educatief verlof in de onderneming.

Het principe van het genieten van betaald educatief verlof is een recht van de werknemer ; het plannen van het verlof moet gebeuren in overleg met de werkgever. In de praktijk moeten alle aanvragen om te genieten van educatief verlof uiterlijk op 31 oktober van elk schooljaar ingediend worden. Hun planning zal vervolgens geregeld worden door de ondernemingsraad of, bij ontstentenis hiervan, in gemeen overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis hiervan, in gemeen overleg tussen de werkgever en de werknemers.