Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Arbeidsvoorwaarden en verloning

Het ondernemingshoofd is gehouden de ondernemingsraad onverwijld op de hoogte te stellen, of bij ontstentenis daarvan de vakbondsafvaardiging, als zijn onderneming reeds drie maanden na de vervaldatum achterstaat voor de betalingen aan de RSZ, aan de BTW, aan de directe belastingen of aan haar bevaarrechte of pandhoudende hypothecaire schuldeisers.