Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Procedure bij meningsverschil

Indien er in de ondernemingsraad een meningsverschil ontstaat over één van de volgende vier punten:  

  • bestaan en afbakening van onderdelen; 
  • vertrouwelijk karakter van bepaalde inlichtingen; 
  • aanwijzing van deskundigen; 
  • verplichting tot sub-consolidatie.  

is er een specifieke procedure vastgesteld door het koninklijk besluit om dit meningsverschil op te lossen.  

Indien er in de ondernemingsraad een meningsverschil ontstaat over één van de vier vermelde punten, kan de meest gerede partij van de ondernemingsraad een nota indienen waarin haar verzoek wordt uiteengezet. Deze nota wordt samen met een voldoende uitvoerige motivering van haar verzoek, aan alle leden van de ondernemingsraad toegestuurd vijftien dagen voor de vergadering gewijd de analyse. In voorkomend geval stelt de ondernemingsraad het meningsverschil vast. 

De vragende partij stelt de cel Bedrijfsorganisatie van de Algemene Directie Toezicht van de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  in kennis van het meningsverschil, waarbij zij de door haar verdedigde stelling staaft. Hierbij worden alle inlichtingen gevoegd die het dossier verduidelijken, alsook het door voorzitter en secretaris van de ondernemingsraad ondertekend verslag. 

In voorkomend geval vervolledigt de cel Bedrijfsorganisatie het dossier dat voor advies voorgelegd wordt aan een Comité ad hoc. 

Het Comité ad hoc onderzoekt het dossier, ontbiedt eventueel vertegenwoordigers van de werkgever of de werknemers in de ondernemingsraad of vraagt hen eventueel bijkomende inlichtingen. 

Het Comité ad hoc brengt een advies uit en stelt de cel Bedrijfsorganisatie ervan in kennis; deze cel regelt vervolgens het geschil en omkleedt haar beslissing met redenen. 

De met redenen omklede beslissing van de bevoegde ambtenaar van de cel wordt meegedeeld aan het Comité ad hoc, aan de vragende partij, aan het ondernemingshoofd en aan de secretaris van de ondernemingsraad ter informatie van alle leden van de ondernemingsraad.