Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Periodieke informatie

Doel van de periodieke informatie 

De periodieke informatie moet de ondernemingsraad in staat stellen de gang van zaken op korte termijn in de onderneming te volgen en zich dus rekenschap te geven van de stand van de verwezenlijking van de eerder vastgelegde doelstellingen.   

Wie overhandigt de informatie: wanneer en hoe? 

De periodieke informatie moet ten minste om de drie maanden worden verschaft. Zoals bij de basisinformatie en de jaarlijkse informatie het geval is, moet deze informatie minstens vijftien dagen voor de datum van de vergadering gewijd aan haar analyse, meegedeeld worden.

De informatie moet meegedeeld en besproken worden door het ondernemingshoofd om vergelijkingen toe te laten met de gegevens die overgemaakt zijn in het kader van de basis- en de jaarlijkse informatie. Ze moet cijfergegevens en de nodige informatieve elementen bevatten om deze te interpreteren.   

Inhoud van de periodieke informatie 

De periodieke informatie moet inlichtingen bevatten over het te verwachten verloop van de afzet, de bestellingen, de productie, de kosten en kostprijzen, de voorraden, de productiviteit en de tewerkstelling.

Daarnaast moet de uitvoering van het programma van de onderneming toegelicht worden.

Dit houdt in dat over het voorbije kwartaal informatie wordt gegeven over alle aspecten van de activiteit van de onderneming, met:  

  • economische inlichtingen (zoals evolutie van de productie, productiviteit, verkoop, voorraden,...); 
  • financiële gegevens (zoals bijvoorbeeld omzet, kosten, tussentijds resultaat,...); 
  • sociale gegevens (zoals evolutie tewerkstelling, in en uit dienst,...); 
  • uitvoering van de geplande investeringen.   

Deze inlichtingen over de voorbije periode moeten vergeleken worden met een vorige periode (voorgaande periode of zelfde periode van het vorig jaar) en met het budget.

Een schriftelijke samenvatting van deze periodieke inlichtingen moet vijftien dagen voor de vergadering aan de leden medegedeeld worden.  Deze samenvatting bevat de cijfergegevens en de nodige elementen om deze te interpreteren.