Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Jaarlijkse informatie

Doel van de jaarlijkse informatie 

De mededeling van de jaarlijkse informatie draagt bij tot het aanvullen en het actualiseren van de basisinformatie. Dankzij deze informatie beschikt de ondernemingsraad  over inlichtingen inzake de toestand en de evolutie van de onderneming tijdens het afgelopen jaar. Ze laat toe om de verschillen tussen de vastgelegde doelstellingen en hun effectieve realisatie te herkennen. Deze verschillen moeten verklaard en besproken worden.

De jaarlijkse informatie omvat eveneens de doelstellingen inzake het volgend jaar en de vooruitzichten voor de komende jaren. Ze heeft dus betrekking op meerdere boekjaren.

Deze informatie moet de leden van de ondernemingsraad toelaten zich een oordeel te vormen over de financiële stabiliteit van de onderneming en over de aan de werknemers geboden vooruitzichten.  

Wie overhandigt de informatie: wanneer en hoe? 

De jaarlijkse informatie moet verstrekt en besproken worden binnen de drie maanden na het afsluiten van het boekjaar. In vennootschappen evenwel moet de vergadering waarop de jaarlijkse informatie wordt besproken, verplicht plaatsvinden voor de algemene vergadering der aandeelhouders die gewijd is aan de goedkeuring van de jaarrekeningen. In dat geval mag de termijn van drie maanden overschreden worden.

De documenten van de jaarlijkse informatie moeten minstens vijftien dagen voor de datum van de vergadering aan de leden van de ondernemingsraad overgemaakt worden.

In vennootschappen moet het verslag van de vergadering van de ondernemingsraad meegedeeld worden aan de vennoten tijdens de algemene vergadering.  De leden van de ondernemingsraad bepalen hoe deze verplichting het best kan worden nagekomen.

Inhoud van de jaarlijkse informatie  

  • Een geschreven verslag betreffende de bijwerking van de basisinformatie     
  • De jaarrekeningen    
  • Het jaarverslag  
  • Het verslag van de (commissaris-) revisor  
  • Het verslag inzake de lastenverlaging en andere door de overheid genomen maatregelen  
  • De geconsolideerde jaarrekeningen van de onderneming