Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Benoeming

De bedrijfsrevisor wordt benoemd voor een periode van drie jaar, zijn mandaat is hernieuwbaar.

Bij de benoeming en herbenoeming moet de volgende procedure gevolgd worden:  

  • het bestuursorgaan stelt een kandidaat (eventueel meerdere kandidaten) voor aan de ondernemingsraad; 
  • indien de vennootschap verplicht is om een auditcomité op te richten, wordt het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op voorstel van het auditcomité ; dit voorstel van het auditcomité wordt ter informatie aan de ondernemingsraad meegedeeld; 
  • de ondernemingsraad beslist met een dubbele meerderheid over de voorgestelde kandidaat: de meerderheid van de stemmen van alle leden van de ondernemingsraad én de meerderheid van de stemmen van de werknemersafgevaardigden is vereist om een kandidaat te aanvaarden; 
  • als de dubbele meerderheid in de ondernemingsraad bereikt wordt, wordt de kandidaat voorgedragen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders om over te gaan tot zijn definitieve benoeming; 
  • als de dubbele meerderheid in de ondernemingsraad niet bereikt wordt, als de raad van bestuur geen voorstel uitbrengt of als de algemene vergadering geen kandidaat benoemt, benoemt de voorzitter van de rechtbank van koophandel de revisor op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende partij; 
  • als de ondernemingsraad niet geraadpleegd werd, wordt de benoeming van de algemene vergadering uitgevoerd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel.  

In een vennootschap waar een commissaris moet worden aangesteld, wordt de taak van bedrijfsrevisor door deze commissaris uitgeoefend.

Het bedrag van de bezoldiging van de revisor wordt ter informatie aan de ondernemingsraad meegedeeld. Indien de meerderheid van de werknemersafgevaardigden hierom verzoekt, moet de revisor eveneens een raming voorleggen van het volume van de prestaties die nodig zijn voor de vervulling van zijn opdracht.

Iedere ondernemingsraad mag vrij een akkoord sluiten over het concrete verloop van de benoemingsprocedure, op voorwaarde dat dit akkoord wordt vastgesteld bij proces-verbaal tenminste drie maanden voor de dag waarop de benoeming moet gebeuren.