Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het statuut van de onderneming

De juridische vorm   

De keuze van de juridische vorm is bepalend voor de onderneming.  In het Wetboek van vennootschappen wordt naargelang de keuze van de juridische vorm (N.V., B.V.B.A., Comm.VA, E.S.V. …) verschillende dwingende maatregelen aan de onderneming opgelegd inzake het vereiste kapitaal, de verhoging of vermindering van kapitaal, de rol van de raad van bestuur en de algemene vergadering, ...

Om tegemoet te komen aan de noden van de sociale economie kunnen deze vennootschappen opgericht worden als vennootschappen met een sociaal oogmerk, op voorwaarde dat de vennootschap niet werd opgericht met het oog op de verrijking van de vennoten.    

De statuten   

Op dit niveau moet een kopie verstrekt worden van de statuten en latere wijzigingen van de juridische entiteit, zoals ze in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd.   

De leiding van de onderneming   

De informatie betreft de samenstelling van de leden van de raad van bestuur evenals de samenstelling van de leden van het directiecomité.    

De financieringsmiddelen op middellange en lange termijn en de economische en financiële betrekkingen   

De financieringsmiddelen op middellange en lange termijn beogen de financieringsmiddelen van langer dan een jaar.  

Het betreft het eigen vermogen (maatschappelijk kapitaal, reserves), leningen van langer dan een jaar met vermelding van de voorwaarden en de nadere regelen van deze leningen (bedrag van de lening, het organisme, de duur, de verschuldigde intrest …).  

De economische en financiële relaties die de onderneming onderhoudt met andere ondernemingen en de aard van deze relaties: participaties die een duurzame band leggen tussen de ondernemingen en die de mogelijkheid scheppen om het economisch beleid van de onderneming te controleren.  

De belangrijke en duurzame overeenkomsten en akkoorden 

Hier worden niet de contracten bedoeld met een beperkte draagwijdte die door de onderneming  worden afgesloten in de uitoefening van haar dagelijkse activiteit, maar wel de overeenkomsten en akkoorden die met andere ondernemingen banden van een zekere duurzaamheid tot stand brengen en die de evolutie van de onderneming beïnvloeden.

Het is niet verplicht om de volledige tekst van deze akkoorden in de informatie op te nemen.  Het volstaat om een overzicht te geven van de voornaamste bepalingen (partijen, duur, voorwerp, bijzondere bepalingen).  Vooral de bepalingen die voor de onderneming bijzondere implicaties hebben worden toegelicht.

Als voorbeeld vermeldt de reglementering beheersovereenkomsten, contracten tot verdeling van de winsten, optie- en verkooprechten met betrekking tot een belangrijk deel van het actief.  Ook huurovereenkomsten voor gebouwen, joint ventures, akkoorden over het gebruik van intellectuele en industriële eigendomsrechten en licenties worden hier vermeld.