Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De personeelskosten

De inlichtingen betreffende de personeelskosten moeten uitgesplitst worden in :

  • kosten verbonden aan de personeelsdienst en de sociale dienst (uitrusting, sociaal secretariaat, administratiekosten HR); 
  • vergoeding van het personeel, uitgesplitst voor arbeiders, bedienden en directiepersoneel; 
  • wettelijke sociale lasten; 
  • kosten voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen; 
  • sociale lasten voortspruitend uit conventionele bepalingen (de verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit C.A.O.’s); 
  • aanvullende pensioenverzekeringen; 
  • andere sociale lasten en extra-legale voordelen.   

De personeelskosten mogen meegedeeld worden per onderdeel.

De gevraagde uitsplitsingen ( zoals de uitsplitsing van de wedden van het directiepersoneel) mogen niet als gevolg hebben dat individuele gegevens kenbaar gemaakt worden.  Indien binnen de ondernemingsraad geen overeenstemming bestaat over de definitie van het begrip “directiepersoneel”, worden als directieleden beschouwd de personen die volgens de procedure van de sociale verkiezingen een leidinggevende functie hebben.  Overeenkomstig het advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen wordt dit criterium eveneens gebruikt voor het bepalen van het aantal directieleden vermeld in de sociale balans.