Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Basisinformatie

Overhandiging en bespreking: wanneer, hoe? 

De basisinformatie wordt schriftelijk meegedeeld binnen de twee maanden na de oprichting of de hernieuwing van de ondernemingsraad.

Bij deze basisinformatie zullen tijdens het mandaat van de ondernemingsraad de jaarlijkse en de periodieke informatie komen en, in voorkomend geval, de occasionele informatie.

Eens de basisinformatie is meegedeeld, moeten de leden van de ondernemingsraad een termijn van vijftien dagen krijgen vooraleer deze informatie aan bod komt tijdens een vergadering van de ondernemingsraad die gewijd is aan de bespreking van deze basisinformatie.

In ieder geval moet de vergadering gewijd aan de analyse van de basisinformatie hoogstens twee maanden na de overhandiging plaatsvinden. Met andere woorden, de vergadering zal nooit meer dan vier maanden na de verkiezing of de hernieuwing van de ondernemingsraad kunnen plaatsvinden.

Opgelet : In de gevallen waarin ofwel de onderneming, ofwel de juridische entiteit waarvan ze deel uitmaakt, opgericht worden in de vorm van een vennootschap, moet het ondernemingshoofd elk document dat werd meegedeeld aan de vennoten, eveneens overhandigen aan de leden van de ondernemingsraad (link hieronder).    

Inhoud van de basisinformatie 

De basisinformatie omvat 10 hoofdstukken  (link verborgen pagina) die moeten toelaten de toekomstige jaarlijkse en driemaandelijkse informatie te beoordelen en in het totale gebeuren van de onderneming, de groep en de nationale en internationale economie te plaatsen.  

  • Het statuut van de onderneming; 
  • De concurrentiepositie van de onderneming op de markt; 
  • De productie en de productiviteit; 
  • De financiële structuur van de onderneming; 
  • De budgettering en de kostprijsberekening; 
  • De personeelskosten; 
  • Het programma en de algemene toekomstverwachtingen van de ondernemingen; 
  • Het wetenschappelijk onderzoek; 
  • De overheidshulp van alle aard toegekend aan de onderneming; 
  • Het organogram van de onderneming.   

Bij de mededeling van de inlichtingen betreffende het statuut, de financiële structuur van de onderneming en het organigram, moet het ondernemingshoofd de documenten betreffende deze gegevens toevoegen die moeten opgemaakt worden krachtens andere wetten of reglementen.