Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Andere taken van economische en financiële aard

Naast de informatieve taak die door of krachtens de wet van 20 september 1948 aan de ondernemingsraad wordt toegekend inzake economische en financiële onderwerpen, een taak zoals hierboven uiteengezet, belasten andere reglementeringen de ondernemingsraad met een informatieve taak inzake materies van economische of financiële aard.

Op federaal niveau kan men zo de rol van de ondernemingsraad onthouden inzake :  

  • de uitgifte van aandelen bestemd voor het personeel (art. 609 van Wetboek van vennootschappen)  
  • de openbare overnamebieding (Wet van 1 april 2007) - Zodra een openbaar overnamebod wordt uitgebracht, stellen zowel de doelvennootschap als de bieder de vertegenwoordigers van hun werknemers hiervan op de hoogte. 
  • de sociale balans      

De sociale balans

 De sociale balans werd ingevoerd door de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid. De ondernemingen die verplicht zijn een jaarrekening op te maken (waaronder ook enkele ondernemingen die niet verplicht zijn om hun jaarrekening openbaar te maken - meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België ) moeten een sociale balans opmaken en neerleggen bij de Nationale Bank.

Het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de sociale balans integreerde de sociale balans in de jaarrekening en, meer specifiek, in de bijlage. Hieruit volgt dat de sociale balans een document is dat integraal deel uitmaakt van de jaarrekeningen van ondernemingen.

De inhoud van de sociale balans wordt bepaald door het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen. De sociale balans bevat verschillende rubrieken, namelijk:

  • De rubrieken I en II betreffen respectievelijk de staat van de tewerkgestelde personen en het personeelsverloop tijdens het boekjaar; 
  • De rubriek III is gewijd aan opleidingsinitiatieven  

Zodra de sociale balans deel uitmaakt van de jaarrekeningen van de onderneming, ontvangt de ondernemingsraad de informatie die vervat is in de sociale balans in het kader van zijn taak inzake de economische en financiële inlichtingen.

Bovendien ontvangt de ondernemingsraad de inlichtingen betreffende de voordelen verbonden aan de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid op hetzelfde tijdstip als de jaarlijkse inlichtingen betreffende de werkgelegenheid (Trillium). Deze inlichtingen maakten, tot in 2008, integraal deel uit van de sociale balans.