Comité voor preventie en bescherming op het werk

Bij overgang krachtens overeenkomst van een gedeelte van een onderneming met een Comité naar een onderneming zonder Comité

  • Het bestaande Comité blijft fungeren, zo de aard van technische bedrijfseenheid behouden blijft;
  • Indien de aard van technische bedrijfseenheid gewijzigd wordt, blijft het Comité van de onderneming waarvan een gedeelte is overgegaan, fungeren met de personeelsafgevaardigden die niet tewerkgesteld waren in het gedeelte van de onderneming dat is overgegaan;
  • In de onderneming waarnaar een gedeelte van een andere onderneming is overgegaan, wordt bovendien een Comité opgericht tot de eerstkomende verkiezingen bestaande uit de personeelsafgevaardigden tewerkgesteld in bedoeld gedeelte, tenzij de partijen een andere regeling treffen.

De VZW F exploiteert een onderneming in de gemeente F. VZW G doet hetzelfde in gemeente G. De VZW F heeft een Comité. De VZW G stelt daarentegen onvoldoende personeel tewerk zodat zij geen Comité heeft. Een afdeling van de VZW F gaat over naar de VZW G. In de overlatende onderneming F blijft een eventueel afgeslankt Comité verder functioneren. In de overnemende onderneming moet een Comité worden opgericht. Het bestaat uit de werknemersvertegenwoordigers ver- kozen in het Comité van de overlatende onderneming maar die werken in de afdeling die overgenomen wordt. De partijen kunnen evenwel een andere regeling treffen. 

Regelgeving
  • Artikel 72 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun wer (B.S. 18 september 1996)

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.