Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De herplaatsing van de werknemers

De werknemer die onregelmatig werd ontslagen of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen kan zijn reïntegratie vragen. 
Het reïntegratieverzoek is evenwel verplicht als de kandidaat, die tijdens de occulte beschermingsperiode werd ontslaan, zijn bescherming wil doen gelden. Een kandidaat die wordt ontslagen gedurende de occulte beschermingsperiode en die niet om reïntegratie verzoekt kan geen aanspraak maken op de beschermingsvergoeding.

De reïntegratieaanvraag moet ingediend worden binnen 30 dagen volgend op:

  • de datum van de betekening van de opzegging;
  • de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (bij onmiddellijke beëindiging);
  • de dag van de voordracht van de kandidaturen.

De reïntegratie-aanvraag dient in principe te gebeuren bij een ter post aangetekende brief door de ontslagen werknemers zelf of door de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen.

Wanneer de werkgever de reïntegratie van de werknemer aanvaardt, dient de reïntegratie plaats te vinden binnen 30 dagen na de dag waarop het verzoek hem bij een ter post aangetekende brief werd verzonden. De aanvaarding van de reïntegratie is niet onderworpen aan bepaalde vormvereisten.

De werkgever moet de werknemer het gederfde loon uitbetalen en de uit hoofde van dat loon verschuldigde werkgevers- en werknemersbijdragen voor sociale zekerheid storten.

De werknemer die onregelmatig werd ontslagen en gereïntegreerd wordt, herneemt ook zijn mandaat en zijn arbeidsvoorwaarden.

De werkgever bij wie een reïntegratieaanvraag werd ingediend en die deze reïntegratie weigert, moet een beschermingsvergoeding betalen (soms ‘bijzondere beschermingsvergoeding’ genoemd’).